next up previous contents
Next: 4.3.2 Specijalni oblici 2D Up: 4.3 Vizualizacija podataka u Previous: 4.3 Vizualizacija podataka u

4.3.1 Volumenska vizualizacija

Pod pojmom volumenska vizualizacija podrazumjeva se grafički prikaz podataka definiranih na 3D mreži - višedimenzionalnih polja sa skalarnim ili vektorskim podacima. Skalarni volumenski podaci imaju jedan podatak za svaku točku, dok vektorski podaci imaju tri podatka u svakoj točki definirajući tako komponente vektora - dakle intenzitet i smjer vektora. Za oba tipa podataka postoji nekoliko prikladnih naredbi. Ovdje je samo iz razloga prezentacije mogućnosti volumenske vizualizacije skalarnih podataka dana slika (22).
Slika 22: Primjer mogucnosti volumenske vizualizacije profila brzine strujanja na izlazu mlaznice

\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_35}Milan Vrdoljak, 2007-10-15