next up previous contents
Next: 3.2 Funkcijske M-datoteke Up: 3. Programi i funkcije Previous: 3. Programi i funkcije

3.1 Skripte

Skripte su jednostavniji oblik M-datoteke -- nemaju ulaznih ni izlaznih argumenata već rade s podacima iz radnog prostora. Korisne su pri automatiziranju niza MATLAB-ovih naredbi pogotovo kada je potrebna njihova višekratna uporaba. MATLAB izvršava skriptu liniju po liniju koristeći pri tome podatke koji se nalaze u radnom prostoru ili podatke koje kreira sama skripta. Sve varijable generirane u skripti ostaju u radnom prostoru i nakon izvršavanja skripte te se mogu koristiti u daljnjim računima.

Sadržaj skripte potrebno je prvo napisati u nekom tekst editoru3.1. Napomenimo da se sve iza znaka '%' podrazumjeva kao komentar. Nakon što smo spremili skriptu u datoteku s ekstenzijom '.m' možemo je izvršiti iz MATLAB-ova komandnog prozora kao svaku drugu naredbu. Pokažimo to na jednostavnom primjeru.

Slika 1: Primjer skripte
% ovo je skripta test.m
% pomocu nje crtam 1/4 kruznice radijusa=1
x=(0:0.001:pi/2);
plot(cos(x),sin(x))
xlabel('cos(x)'); ylabel('sin(x)');
title('x=[0 pi/2]')
disp('skripta test.m uspjesno izvrsena')
Pokrenim prvo MATLAB-ov editor: File|New...|M-File i u njemu unesimo kôd sa slike 1. Nakon toga spremimo skriptu u datoteku pod imenom test.m u naš radni direktorij (neka to kao primjer bude c:\tmp\matlab\). Sljedeći korak je pokrenuti našu skriptu jednostavnim zadavanjem naredbe u komandnom prozoru:
>> test
??? Undefined function or variable test.
Da bi našu skritpu izvršili potrebno je da dirketoriji u kojem je spremljena (c:\tmp\matlab\) bude u MATLAB-ovu path-u. Pojasnimo ovdje pojam path-a.

Najkraće rečeno path je varijabla okoline, u ovom slučaju MATLAB-a, koja sadrži spisak direktorija u kojima se nalaze izvršne datoteke. U MATLAB-u path je unaprijed podešen za sve direktorije u kojima se nalaze izvorne MATLAB-ove naredbe, ugrađene ili M-datoteke. Ukoliko želimo dodati neki direktorij u path odabiremo iz menija File|Set Path ili u komandnom prozoru izvršimo sljedeću naredbu

>> path(path,'c:\tmp\matlab\');
Napomenimo da je u path-u i trenutni direktorji (engl. Current Directory) komandnog prozora MATLAB-a, te našu skriptu možemo izvršiti i ukoliko promjenimo trenutni direktorij u komandnom prozoru naredbom
>> cd c:\tmp\matlab
ili u MATLAB desktopu unosom željenog direktorija u izbornik Current Directory. Napokon nakon što smo promijenili varijablu path ili nakon promjene trenutnog direktorija s naredbom cd možemo izvršiti skriptu test.m
>> test
skripta test.m uspjesno izvrsena
Ova skripta otvara novi prozor u MATLAB-u, Figure Window, u kojem je prikazan njen rezultat (slika 2). Skriptu je moguće izvršiti i direktno iz editora kroz meni Debug|Run ili kratko s tipkovnicom F5.
Slika 2: Rezultat skripte test.m
\includegraphics[width=8cm]{fig_1}

Osnovno pravilo pri pisanju skripti je da se u prvi red (tj. prve redove) postavlja komentar kojim se opisuje skripta. Ukoliko primjenimo komandu help uz opciju test dobijamo sljedeće

>> help test
  ovo je skripta test.m
  pomocu nje crtam 1/4 kruznice radijusa=1
dok je stanje u radnom prostoru nakon izvršavanja ove skripte
>> whos
     Name    Size    Elements   Bytes  Density  Complex
       x    1 by 1571    1571   12568    Full   No

Grand total is 1571 elements using 12568 bytes
Dakle interna varijabla x skripte test.m dostupna nam je i nakon izvršavanja programa.... editoru3.1
verzije MATLAB-a 5 i više imaju vlastiti editor

next up previous contents
Next: 3.2 Funkcijske M-datoteke Up: 3. Programi i funkcije Previous: 3. Programi i funkcije
Milan Vrdoljak, 2007-10-15