next up previous contents
Next: 3.5 Tipovi funkcija Up: 3.4 Tipovi podataka Previous: 3.4 Tipovi podataka

3.4.1 Klasa polinoma

Primjer klasa u MATLAB-u je klasa polinoma: ona polinome predstavlja kao vektore u obliku retka tako da su elementi vektora koeficijenti polinoma poredani po padajućoj potenciji. Tako bi polinom

\begin{displaymath}
p(s)=2s^3-s+3
\end{displaymath}

u MATLAB-u definirali kao
>> p=[2 0 -1 3];

Za ovako definiranu klasu polinoma definirane su osnovne operacije. operacija koje možemo raditi na polinomima. Počev od množenja i djeljenja dva polinoma (conv i deconv), određivanja derivacije polinoma (polyder), izračuna vrijednosti polinoma u zadanim točkama (polyval), određivanja korjena polinoma (roots), ... Posebno je zanimljiva naredba određivanja polinoma koji najbolje (u smislu metode najmanjih kvadrata) opisuje diskretan niz podataka opisan s vektorom x vektorom y koordinate: polyfit.Milan Vrdoljak, 2007-10-15