next up previous contents
Next: 3.4.1 Klasa polinoma Up: 3. Programi i funkcije Previous: 3.3.5 Posebne naredbe za

3.4 Tipovi podataka

U MATLAB-u postoji 15 osnovnih tipova (klasa) podataka (slika 4). Svi su tipovi u formi polja i podržavaju osnovne operacije na poljima.
Slika 4: Tipovi podataka u MATLAB-u
Image matlab_varijable

Za potrebe ovog tečaja od interesa su samo numerička polja (jednodimenzionalna - vektori, dvodimenzionalna - matrice i naravno skalari - MATLAB ih prikazuje kao polja dimenzije 1x1) te polja karaktera (char). Pored navedenih, već smo se susreli i sa varijablama logičkog tipa koje poprimaju vrijednost 1 za true ili 0 za false.

Od tipova varijabli navedenih na slici (4) za naprednijeg programera od interesa može biti tip strukture (structure) i tip korisničke klase (user class) koja omogućava korisniku stvaranje novih klasa, a nad njima i operacija (metoda) - time je moguća implementacija objektno orjentiranih programa.

Još je bitno samo napomenuti da se svi izračuni u MATLAB-u provode u dvostrukoj preciznosti (engl. double precision).Podpoglavlja

Milan Vrdoljak, 2007-10-15