next up previous contents
Next: 3.5.2 Interaktivan unos ulaznih Up: 3.5 Tipovi funkcija Previous: 3.5 Tipovi funkcija

3.5.1 Prosljeđivanje varijabli

Ukoliko je potrebno određene varijable primjeniti u nekoliko funkcija, a želimo izbjeći njihovo pojavljivanje u popisu ulaznih varijabli tih funkcija, dovoljno je takve varijable deklarirati kao globalne. Tako je u svakoj funkciji u koju želimo prenjeti određene varijable (npr. Sref, ca) potrebno kao prvu naredbu (tijela) funkcije staviti
global Sref ca
Istu naredbu potrebno je staviti i u skriptu (i opet kao prvu naredbu) ako se npr. u njoj, kao glavnom programu, definiraju te varijable.

Pored ovog načina moguće je primjeniti naredbu evalin za prijenos između memorije funkcije i radne memorije ili memorije funkcije iz koje se poziva. Ovo predstavlja robustan način prosljeđivanja varijabli. Uz njega primjenjuje se i naredba persistent u kontekstu sličnom naredbi global, no pri tome varijable deklarirane kao persistent dostupne su samo funkciji u kojoj su definirane i ne mijenjaju vrijednost između dva poziva promatrane funkcije. Slijedom toga persistent varijable se ne mogu promjeniti u nekoj drugoj funkciji ili komandnom prozoru.Milan Vrdoljak, 2007-10-15