next up previous contents
Next: Literatura Up: Uvod u MATLAB Previous: 4.4 Ispis i eksportiranje

A dalje ...?

Zbog obima područja koje MATLAB prekriva, te velikog broja naredbi u ovom tekstu su dane informacije samo o osnovnim naredbama koje bi trebale biti temelj za daljnji rad. Ovdje bih samo spomenuo neka područja koja bi bila od interesa sa gledišta aerodinamike, mehanike leta i upravljanja letom.

Prvenstveno tu je niz demo funkcija za prezentaciju mogućnosti MATLAB-a. Od interesa su funkcije numeričke analize (ode45,...) i problema fitovanja, te interpolacije, kao i funkcije s polinomima. Od Toolbox-a za početak je bitno istaći statistiku, simbolički toolbox i Control System toolbox. Kod analize sustava, sa stanovišta teorije upravljanja, veliku primjenu našao je Simulink.Milan Vrdoljak, 2007-10-15