next up previous contents
Next: 2.3.2 Operacije matrica - Up: 2.3 Osnovne matematičke operacije Previous: 2.3 Osnovne matematičke operacije


2.3.1 Operacije skalar - matrica

Matrici možemo dodati i/ili oduzeti skalar pri čemu rezultat zadržava izvornu dimenziju
>> A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];
>> A-1
ans =
   0   1   2
   3   4   5
   6   7   8
>> 2*A-1
ans =
   1   3   5
   7   9  11
  13  15  17

Također je definirana operacija potenciranja matrice sa skalarom

>> A.^2
ans =
   1   4   9
  16  25  36
  49  64  81
Pri tome korišteno je '.^' da označi operaciju potenciranja koja se odnosi na elemente.Milan Vrdoljak, 2007-10-15