next up previous contents
Next: 2.3.3 Operacije na elementima Up: 2.3 Osnovne matematičke operacije Previous: 2.3.1 Operacije skalar -

2.3.2 Operacije matrica - matrica

Za početak pokažimo kako se dobija transponirana matrica
>> A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]
A =
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
>> B=A'
B =
   1   4   7
   2   5   8
   3   6   9

Za matrice jednake dimenzije moguće je definirati operaciju zbrajanja

>> A+B
ans =
   2   6  10
   6  10  14
  10  14  18
>> 2*A-B
ans =
   1   0  -1
   6   5   4
  11  10   9

Ukoliko matrice imaju odgovarajuće dimenzije (ako je broj stupaca prve jednak broju redaka druge) moguće je izvršiti i operaciju množenja

>> A*B
ans =
  14  32  50
  32  77  122
  50  122  194
>> C=[1 1;2 2;3 3]
C =
   1   1
   2   2
   3   3
>> A*C
ans =
  14  14
  32  32
  50  50
>> D=[1 1 1; 2 2 2]
D =
   1   1   1
   2   2   2
>> D*A
ans =
  12  15  18
  24  30  36

U prethodnom poglavlju (pogl.3.1.) navedeno je potenciranje koje se odnosilo na elemente koje je bilo naznačeno s '.^'. Potenciranje koje bi se odnosilo na cijelu matricu je

>> A^2
ans =
  30  36  42
  66  81  96
  102  126  150
što je zapravo
>> A*A
ans =
  30  36  42
  66  81  96
  102  126  150Milan Vrdoljak, 2007-10-15