next up previous contents
Next: 4.2.6 Prikaz kompleksnih brojeva Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.4 Kombinacija linijskog i

4.2.5 Linijski prikaz matrice

Do sada smo imali prikaz vektora u ovisnosti o jednoj varijabli. No matlab može prikazati i niz vektora - matricu u ovisnosti o jednoj varijabli. Tako će svaki redak matrice y (slika 9) prikazati kao posebnu krivulju i to s vektorom t kao parametrom. Pri tome nužno je da svaki redak matrice y ima isti broj elemenata kao i vektor t. Budući da nema posebnih specifikacija primjenjen je preddefinirani raspored boja s punim oblikom linija.
Slika 9: Prikaz matrice
t=[0:2:360]*pi/180;
for i=1:12
   y(i,:)=cos(t-(i-1)*pi/12);
end
plot(t,y)
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_19}Milan Vrdoljak, 2007-10-15