next up previous contents
Next: 4.2.7 Linijski prikaz s Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.5 Linijski prikaz matrice

4.2.6 Prikaz kompleksnih brojeva

Kompleksne brojeve je uobičajno prikazivati u kompleksnoj ravnini, realni dio na x-osi, imaginarni na y-osi (slika 10). Takav rezultat dobiva se s najjednostavnijom sintaksom naredbe plot(Zk,'rs'). Kompleksne varijable Zk u ovom primjeru predstavljaju korijene polinoma 9. reda kojem su koeficijenti slučajno generirani brojevi po normalnoj distribuciji - vektor od 10 elemenata.
Slika 10: Prikaz kompleksnih brojeva u realno-imaginarnoj ravnini
Zk=roots(randn(10,1));
% korjen polinoma 9. reda
plot(Zk,'rs')
hold on
plot(real(Zk),imag(Zk),'b+')
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_20}Milan Vrdoljak, 2007-10-15