next up previous contents
Next: 4.2.8 Podešavanje parametara na Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.6 Prikaz kompleksnih brojeva

4.2.7 Linijski prikaz s dvije y-osi

Za slučaj kada na istom dijagramu želimo prikazati dvije krivulje, ali tako da svaka ima svoju y-os primjenjuje se naredba plotyy prema primjeru sa slike (11). Prva y-os je s lijeve strane i u plavoj boji (kao i sama krivulja) dok je druga y-os s desne strane dijagrama i u zelenoj boji.
Slika 11: Linijski prikaz dva vektora na dijagramu s dvije y-osi
xs=[0:2:360]; %kut u stupnjevima
x=xs*pi/180;  %kut u radijanima
y=sin(t);
plotyy(x,xs,x,y)
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_21}Milan Vrdoljak, 2007-10-15