next up previous contents
Next: 4.2.9 Više dijagrama na Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.7 Linijski prikaz s

4.2.8 Podešavanje parametara na dijagramu

Na poslijetku finalno uređivanje grafičkog prikaza: definiranje x-y domene dijagrama (naredba axis); iscrtavanje mreže (grid on); dodavanje teksta - na osi dijagrama (xlabel, ylabel), u zaglavlje (title) i u sami dijagram (text i gtext); dodavanje legende (legend). Za primjere ovih naredbi prouči slike (12 i 13).
Slika 12: Definiranje domene prikaza za dijagram
t=-pi:pi/20:pi;
y=exp(2*cos(t));
plot(t,y)
axis([-1.5 1.5 5 10])
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_23}
Slika 13: Dodavanje tekstualnih oznaka na dijagram
plot(t,y)
xlabel('kut')
ylabel('y=exp(2*cos(t))')
title('Uvod u Matlab')
text(-3,2,'rezultat')
gtext('y=f(x)')
grid on
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_25}

Kod dijagrama s dvije y-osi nešto je kompliciranija procedura no osnovni elementi su isti (slika 14). Sintaksa poziva naredbe za crtanje daje nam kao izlazni rezultat 3 varijable, takozvane handlove i to za osi dijagrama i dvije krivulje. One su nam bitne kada dodajemo tekst na 1. y-os (varijabla ha(1)) ili na 2. y-os (varijabla ha(2)).

Slika 14: Dodavanje tekstualnih oznaka na dijagram s dvije y-osi
xs=[0:2:360]; %kut u stupnjevima
x=xs*pi/180;  %kut u radijanima
y=sin(t);
[ha,h1,h2]=plotyy(t,ts,t,y);
axes(ha(1)) % aktiviram 1. y-os
ylabel('kut [deg]')
set(h1,'linestyle','--')
axes(ha(2)) % aktiviram 2. y-os
ylabel('sin(kut)')
xlabel('kut [rad]')
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_22}

Također je bitno definirati mjerilo odnosno omjer prikaza za x i y osi. Na slikama (15 i 16) prikazane su krivulje oblika elipse

t=0:pi/20:pi;
plot(sin(t),2*cos(t))
za različite aspektne odnose x i y osi definirane varijacijama naredbe axis.
Slika 15: Aspektni odnos: a) axis normal, b) axis square
a) \includegraphics[height=.42\textwidth]{matlab_26} b) \includegraphics[height=.42\textwidth]{matlab_27}
Slika 16: Aspektni odnos: a) axis equal, b) axis equal tight
a) \includegraphics[height=.42\textwidth]{matlab_28} b) \includegraphics[height=.42\textwidth]{matlab_29}


next up previous contents
Next: 4.2.9 Više dijagrama na Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.7 Linijski prikaz s
Milan Vrdoljak, 2007-10-15