next up previous contents
Next: 4.3 Vizualizacija podataka u Up: 4.2 Osnove grafike Previous: 4.2.8 Podešavanje parametara na

4.2.9 Više dijagrama na jednom grafičkom prozoru

Već je navedeno kako napraviti više dijagrama odnosno više grafičkih prozora, ali kako na jednom grafičkom prozoru napraviti više dijagrama. Odgovor je primjenom naredbe subfigure. Ulazni parametar za ovu naredbu (može se dati i bez zagrada za razliku od klasičnog poziva funkcije s parametrima) jest broj sa tri znamenke. Prve dvije definiraju dimenziju matrice dijagrama koju želimo prikazati na aktivnom grafičkom prozoru. Zadnja brojka definira koji je aktivni dijagram na tom prozoru. Npr. subfigure 312 definira matricu 3x1 (dakle tri dijagrama u jednom stupcu) i kao aktivni dijagram (onaj na koji će iscrtavati krivulje) postavlja 2. po redu dijagram (u općem slučaju broji se od gornjeg lijevog dijagrama pa na desno i prema dole).
Slika: Nekoliko dijagrama unutar jednog grafičkog prozora
t=0:pi/20:2*pi;
figure
subplot 311
plot(t,sin(t))
ylabel('sin(kut)')
title('Uvod u Matlab')
subplot 312
plot(t,cos(t))
ylabel('cos(kut)')
subplot 313
plot(t,cos(t-pi/6),'r')
xlabel('kut')
ylabel('cos(kut-pi/6)')
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{matlab_30}Milan Vrdoljak, 2007-10-15