next up previous contents
Next: 1.2.2 Osnovne matematičke funkcije Up: 1.2 Jednostavni matematički proračuni Previous: 1.2 Jednostavni matematički proračuni

1.2.1 Kompleksni brojevi

Jedna od pogodnosti MATLAB-a je jednostavnost izvršavanja operacija s kompleksnim brojevima. Možemo ih formirati na više načina, a operacije s komplesnim brojevima analogne su operacijama s realnim brojevima
>> kmpl1=2-3i
kmpl1 =
    2.0000 - 3.0000i
>> kmpl2=6+sin(pi/3)*i
kmpl2 =
    6.0000 + 0.8660i
>> kmpl3=(kmpl1-kmpl2*2)*kmpl1
kmpl3 =
  -34.1962 +20.5359i
Također moguća je jednostavna konverzija između različitih zapisa kompleksnih brojeva

\begin{displaymath}A \cdot e^{\theta \cdot j}
\qquad \textrm{polarne koordinate}\end{displaymath}


\begin{displaymath}a+b\cdot i \qquad
\textrm{pravokutne koordinate}\end{displaymath}

pomoću funkcija real, imag, abs, angle:
>> p_kmpl1=abs(kmpl1)*exp(angle(kmpl1)*j)
p_kmpl1 =
   2.0000 - 3.0000i
>> real(p_kmpl1)
ans =
     2
>> imag(p_kmpl1)
ans =
    -3Milan Vrdoljak, 2007-10-15