next up previous contents
Next: 1.3 MATLAB-ov radni prostor Up: 1.2 Jednostavni matematički proračuni Previous: 1.2.1 Kompleksni brojevi

1.2.2 Osnovne matematičke funkcije

MATLAB-podržava osnovne matematičke funkcije (kao npr. abs(x), acos(x), sqrt(x), sin(x),tan(x), asin(x), atan(x), ...).
>> x=sqrt(2)/2
x =
    0.7071
>> y=asin(x)
y =
    0.7854
>> y_s=y*180/pi
y_s =
   45.0000
Zanimljiv je primjer funkcije arkus tangensa za koju pored funkcije atan postoji i funkcija atan2 koja ima domenu u sva četiri kvadranta:
>> 180/pi*atan(-2/3)
ans =
   -33.6901
>> 180/pi*atan2(-2,3)
ans =
   -33.6901
>> 180/pi*atan2(2,-3)
ans =
   146.3099Milan Vrdoljak, 2007-10-15